'contact'
Follow us:
PROGRAMMA LEZINGEN DINSDAG 7 MEI
LEZINGEN VAN 10.00 - 13.30
Anne Hilderink
Kunstenares en projectleider van SintJan. Met haar getrainde kunstenaarsoog, zoekt Anne Hilderink naar creatieve en ongebruikelijke oplossingen om de problemen die spelen in een kleine gemeenschap in het noorden van Groningen, Kloosterburen, om te zetten in nieuwe kansen. Het project SintJan is uniek en is al meerdere keren in de prijzen gevallen vanwege de creatieve en werkende benadering van de problemen op het gebied van gemeenschap en ecologie.


Binnen het werk van kunstenares Natasha Taylor's (1988) zijn humor en kritische theorie de voornaamste onderwerpen. Ze stelt vragen bij de visuele perceptie en culturele codes en wil deze door interactie met het publiek openstellen voor discussie en dialoog. Publieksparticipatie en de openbare ruimte komen in verschillende aspecten van het werk terug. Tijdens de lezing zullen projecten als Radio MOBi, The Museum of Parodied Art, Naamgenoten en The Real Heavy Metal (een geluidsperformance op kerkklokken in de openbare ruimte) aan bod komen. Aan de hand van deze projecten zal Taylor dieper in gaan op de veranderende rol van de kunstenaar in de maatschappij, en de wijze waarop zij deze zelf vorm geeft in haar kunstenaarspraktijk.
Natasha Taylor
Irma Abelskamp
Projectleider van LeerschoolPermacultuur. Permacultuur stimuleert ons om zelfvoorzienend en vindingrijk te zijn. Zelfonderhoudende en regulerende ecologische systemen en sociale samenwerkingsverbanden ontwerpen en creëren, behoren tot de peilers van de permacultuur. Een zelfonderhoudend systeem is een samenwerkingsverband tussen de verschillende elementen waarbij ‘afval’ van het ene element gebruikt wordt als ‘bron’ voor een ander element. Hoe beter het systeem werkt, hoe minder arbeid nodig is om het te laten functioneren en hoe minder afval er is.
sintjankloosterburen.nl
wijzijn-radio.mobi
nieuwatlantis.com
natashataylor.nl
themuseumofparodiedart.com
leerschoolpermacultuur.nl
In de workshop van Anne Hilderink zal op experimentele wijze gezocht worden naar creatieve oplossingen voor de problemen die in de noordelijke provincies spelen: krimp, een teruglopende economie, een veranderend landschap. Hoe gaan we om met de veranderingen die ons staan te wachten? Tijdens de workshop wordt ook het symposium De Grote Blikwisseling van Nieuw Atlantis bezocht. Nieuw Atlantis is opgezet door een groep kunstenaars, musici en theatermakers die wonen in Pingjum (Friesland) met als doel een plan te schrijven voor het dorp van de toekomst. Cross-overs tussen wetenschappers en kunstenaars moeten leiden tot nieuwe inzichten op de toekomst van het plattelandsdorp. Jij kan dus door deelname aan deze workshop een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een nieuw Pingjum!
PROGRAMMA WORKSHOPS DINSDAG 7 MEI T/M VRIJDAG 10 MEI
Anne Hilderink
Natasha Taylor - Re-view Europe
Met experimenten en korte intensieve opdrachten, ga je je directe omgeving de-construeren om deze daarna opnieuw op te bouwen, opnieuw te re-construeren. Je gaat op zoek naar alledaagse gebeurtenissen, veranderingen, kansen en verhalen om deze vervolgens vast te leggen en te documenteren met alle mogelijke middelen. Tegelijkertijd vindt er een exact gelijke workshop plaats in Komárom, Hongarije, door Johanneke Dijkstra en Corné de Wolf. Studenten zullen daar dezelfde verkenningen uitvoeren en dezelfde vragen stellen, maar dan dus in een heel ander gedeelte van Europa. De output van de workshop zal een live video-uitzending zijn tussen Leeuwarden en Komárom, waarin al het verzamelde materiaal wordt uitgewisseld tussen de twee Europese landen. De vorm van de uitzending kan een voorstelling zijn, met muziek, interviews, uitzendingen van video's, geluid en meer.
natashataylor.nl
wijzijn-radio.mobi
themuseumofparodiedart.com
sintjankloosterburen.nl
nieuwatlantis.com

IslandCQ this year has a satellite location in Leeuwarden. Together with Media Art Friesland the theme 'Crisis! Re/Constructing Europe' is deepened through lectures and workshops. Sign up via info@mediaartfriesland.nl


IslandCQ Leeuwarden 7 t/m 10 mei
LECTURES FROM 10:00 to 13:30
LECTURES TUESDAY, MAY 7
Anne Hilderink
Artist and project manager of SintJan. With her trained artist's eye, Anne Hilderink is looking for creative and unusual solutions to convert the problems that occur in a small community in the north of Groningen, Kloosterburen, into new opportunities. SintJan the project is unique and has several times been awarded for its creative and working approach to the problems of community and ecology.


sintjankloosterburen.nl
nieuwatlantis.com
Natasha Taylor
Within the work of artist Natasha Taylor's (1988) humor and critical theory are the main topics. She questions the visual perception and cultural codes and wants to open up by interacting with the public for discussion and dialogue. Public participation and public spaces appear in different aspects of the work. During the lecture, projects like Radio Mobi, The Museum of Art parodied, Namesakes and The Real Heavy Metal (a sound performance in church bells in public space) are discussed. On the basis of these projects Taylor will deepen the changing role of the artist in society, and the way she gives it shape itself in her artistic practice.
Irma Abelskamp
natashataylor.nl
wijzijn-radio.mobi
themuseumofparodiedart.com
Project manager at LeerschoolPermacultuur. Permaculture encourages us to be self-sufficient and resourceful. Creating and designing self-sustaining and self-regulating ecological and social systems and create partnerships, are among the pillars of permaculture. A self-contained system is a partnership between the various elements which are 'waste' from one element used as a "source" for another element. The better the system works, the less labor is needed to make it work and the less waste there is.
leerschoolpermacultuur.nl
PROGRAMMA WORKSHOPS DINSDAG 7 MEI T/M VRIJDAG 10 MEI
Anne Hilderink
In the workshop of Anne Hilderink you will look experimentally for creative solutions to the problems in the northern provinces: shrinkage, a declining economy, a changing landscape. How do we deal with the changes that await us? During the workshop you also visiting the symposium "De Grote Blikwisseling" (The Great Look of Changing) of New Atlantis. New Atlantis is set up by a group of artists, musicians and performers who live in Pingjum (Friesland) in order to write a plan for the village's future. Crossovers between scientists and artists should lead to new insights on the future of the rural village. By participating in this workshop, you can contribute to the development of a new Pingjum!
sintjankloosterburen.nl
nieuwatlantis.com
Natasha Taylor - Re-view Europe
Wherever you are, there are always vast varieties of interesting things surrounding you worthwhile of capturing by either: sound, film, photo, or stories. But what do you capture when you look from the viewpoint of this years theme Crisis? And what if you capture them from different perspectives? Ecology, Society, Community, and your own perspective. By experiments and short intensive tasks, you will de-construct your immediate surroundings and then re-construct it, rebuild it. You will look for everyday events, changes, opportunities and stories to then capture and document this by all means. At the same time an exactly similar workshop is taking place in Komárom, Hungary, by Johanneke Dijkstra en Corné de Wolf. Students will ask the same questions, but then so in a very different part of Europe. The output of the workshop will be a live video broadcast between Leeuwarden and Komárom, where all the collected material is exchanged between the two European countries. The shape of the transmission can be a performance with music, interviews, broadcasts, videos, audio and more.
natashataylor.nl
wijzijn-radio.mobi
themuseumofparodiedart.com